Statut fundacji

Fundacja Foton

STATUT

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Foton, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jacek Kulka zwany dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Anna Dmochowska w kancelarii notarialnej w Łomży, ulica Adama Mickiewicza 49 w dniu 02.05.2022 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Łomża.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3.   Fundacja może używać nazwy skróconej: Foton.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.

§ 7

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz zasadach niniejszego statutu.

§ 8

Fundację tworzy się na czas nieokreślony.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 9

Celami Fundacji są:

1. Upowszechnianie idei edukacji i rozwoju opartych na świadomym uczeniu się, z własnej woli, w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku.

2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce i zarządzaniu wiedzą.

3. Wprowadzanie i upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych, innowacyjnych, alternatywnych technologii i sztucznej inteligencji.

4. Prowadzenie działań edukacyjnych na różnych szczeblach kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Wspieranie twórczości, przedsiębiorczości i działalności kulturalnej powiązanej z edukacją, rozwojem osobistym, technologiami i kompetencjami cyfrowymi.

6. Profilaktyka uzależnień behawioralnych.

7. Szerzenie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej.

8. Wyrównanie szans społecznych, a zwłaszcza seniorów, osób niepełnosprawnych oraz innych środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez naukę obsługi nowoczesnych technologii i korzystania z e-usług.

9. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10.. Poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, samorozwoju, nauki i funkcjonowania rynku pracy.

11. Pomoc młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.

12. Promowanie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, edukacyjną oraz w zakresie zarządzania wiedzą,.

13. Wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju.

14. Kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

15. Działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia nowych technologii jako narzędzi w edukacji, tworzenia, ekspozycji i rozpowszechnianiu dóbr kultury oraz w społecznej komunikacji;

16. Wspierania działań innych organizacji społecznych, w szczególności tych, których cele są zbliżone do celów Fundacji.

17. Promowanie umiejętności posługiwania się technologiami jako narzędziami do tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań.

18. Prowadzenie badań naukowych w zakresie oprogramowania, druku 3D, technologii radiowych i zbliżeniowych, elektroniki i sztucznej inteligencji.

19. Propagowanie idei SmartCity , inteligentnych miast poprawiających jakość życia mieszkańców i balansujących koszty eksploatacji.

20. Promocja równej partycypacji mężczyzn i kobiet w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, jak również zwalczanie negatywnych stereotypów kulturalnych, wyznaniowych i dotyczących płci.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Realizowanie projektów certyfikowania szkół i uczelni oraz innych podmiotów realizujących zadania edukacyjne.

2. Wydawanie opinii, komentarzy, recenzji o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji.

3. Udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o zakresie. tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji.

4. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowym, mediami i przedsiębiorcami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

5. Rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z edukacją, programowaniem, elektroniką.

6. Pozyskiwanie i dystrybuowanie środków technologicznych takich jak komputery czy urządzenia badawcze.

7. Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych.

8. Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych na temat cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej.

9. Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych wydarzeń z zakresu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów i osób niepełnosprawnych.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
 5. budżetu państwa i samorządów w ramach przyznawanych dotacji celowych na działalność      organizacji poza rządowych,
 6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. sponsorów krajowych i zagranicznych,

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 13

 1. Organem fundacji  jest zarząd.
 2. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Fundator.
 3. Członka pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
 4. Zarząd Fundacji składa się z fundatora i jednego członka zarządu.
 5. Nowych członków Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 6. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
 8. Fundacja może opierać swoją działalność o pracę wolontariuszy oraz osób zatrudnionych.
 9. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 10. Fundacja jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu lub członka zarządu działających samodzielnie.
 11. Fundator ani członek zarządu nie ponoszą swoim majątkiem osobistym odpowiedzialności za zobowiązania fundacji.
 12. Prezes i członek zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę merytoryczną na rzecz fundacji oraz wynagrodzenie z realizowanych przez fundację projektów.
 13. W razie śmierci Fundatora lub jego rezygnacji z członkostwa, kolejnym prezesem fundacji zostaje pierwszy członek zarządu z najdłuższym stażem.
 14. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione z winy umyślnej, w szczególności osoby, wobec których orzeczono pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu.

§ 14

1. Do zadań zarządu należy uchwalanie rocznych planów działania fundacji. Sporządzenie przez zarząd sprawozdań finansowych i merytorycznych.

2. Przyjmowanie  darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

3. Prowadzenie i nadzorowanie działalności gospodarczej fundacji.

4. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

 Działalność gospodarcza.

§ 15

1. Dla realizacji celów statutu  i zadań fundacja na podstawie § 7 prowadzić będzie działalność gospodarczą.

2. Działalnością gospodarczą fundacji może być również udział w spółce. W takiej spółce fundację reprezentuje zarząd.

3. Działalność gospodarczą fundacji nadzoruje zarząd.

4. Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o należny podatek dochodowy stanowi zysk fundacji.

5. Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji.

§ 16

Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

PKD 58.11 Usługi związane z wydawaniem książek
PKD 58.13 Usługi związane z wydawaniem gazet
PKD 58.14 Usługi związane z wydawaniem czasopism i pozostałych periodyków
PKD 59.11 Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
PKD 59.20 Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
PKD 62.01.Z Usługi związane z oprogramowaniem

PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
PKD 63.99.1 Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 70.22.1 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem
PKD 72.2 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
PKD 73.11.1 – Usługi reklamowe,
PKD 73.20.1 – Usługi badania rynku i podobne usługi,
PKD 73.20.2 – Usługi badania opinii publicznej,
PKD 74.90.1 – Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.5 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji dla firm
PKD 85.6 Usługi wspomagające edukację dla firm

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Likwidacja Fundacji.

§ 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 18

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mocą uchwały Zarządu Fundacji określi zasady postępowania z majątkiem Fundacji.

Fundacja Foton korzysta z plików cookie aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Klikając „Zgoda”, wyrażasz zgodę na użycie wszystkich plików cookie.   View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i pliki cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://fundacjafoton.pl.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli skomentujesz coś w witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie wysłamy twoje dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Cookies settings
Skip to content